civic arboleda / palamos

Oficinas Municipales, Palamos, Girona, 15.000 m2, 2010

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

IMPLANTACIÓ

La proposta sorgeix d’interpretar les condicions particulars del seu emplaçament, integrant-les al projecte com condicionants de la seva forma. En una extensa parcel·la horitzontal de límits imprecisos l’edifici municipal i la vegetació defineixen un enclavament urbà on l’espai s’ofereix a la celebració de la trobada entre les persones. Es proposa un edifici baix i extens que defineix els límits visuals de l’espai, la vegetació rodeja l’edifici tamisant l’entorn i generant un primer plànol quan es contempla el conjunt des de el carrer. Únicament l’espai obert de l’àgora ofereix una contemplació neta de la peça arquitectònica que manifesta d’aquesta manera el seu caràcter institucional.

L’accés principal es realitza a través del passatge pròxim a la rotonda on convergeixen el carrer Miguel de Cervantes, l’Avinguda 11 de Setembre, l’Avinguda del President Lluis Companys i l’Avinguda Catalunya. Passant a través d’aquests accés s’obre l’ampli espai de l’àgora abraçada per la corba parabòlica de l’edifici i darrera d’aquest, un vel d’arbres i els edificis veïns.  Es proposa dos accessos secundaris des de els carrers de Sant Josep i de Mossèn Jacint Verdaguer. Cadascun d’aquests accessos es realitza a traves d’una plaça arbrada. Es planteja un creuament de vianants que uneix els carrers de Sant Josep i de  Mossèn Jacint Verdaguer sense passar per l’espai de l’àgora, però sent capaços de veure-la a través de l’edifici.

PROGRAMA

El projecte es divideix en dues fases sobreposades, amb objecte de permetre des de la primera fase la construcció del pas públic de l’Àgora. La primera fase es desenvolupa en dos paquets de programes units per un buit interior transparent que els comunica. Aquest espai d’unió té una clara vocació d’espai públic exterior. El projecte així configurat s’ofereix com sòcol de la segona fase, on s’ha optat per la segona fase d’una disposició en forma de plaça que realça la horitzontalitat de l’espai públic i redueix les ombres llançades.

IMATGE

Es proposa un edifici que expressi la imatge d’una municipalitat moderna, per això l’edifici és d’una forta tensió horitzontal, amable, lleuger i permeable.

APARCAMENT

L’aparcament resol les 350 places sol·licitades en una única planta. S’ha optat per aquesta solució per  reduir el cost de la seva construcció. L’accés a l’aparcament es dona a través de la avinguda Catalunya i la seva sortida es realitza des de el carrer Sant Josep.

ESTRUCTURA

Segons les dades de l’estudi geotècnic els fonaments recolzaran sobre el nivell C (substrat rocallós). Aquest nivell es troba a una fondària d’entre 2,25 i 8,50m segons el sondeig. Això significa que en alguns punts el terreny es troba a uns 5,00m de profunditat respecte al nivell del soterrani.

Amb aquesta profunditat es realitzarà una fonamentació profunda a base de mòduls de pantalla o pilots de formigó armat. Aquests elements es realitzaran amb formigó de resistència característica no inferior a 25,0 Mpa i s’encastaran un mínim de 4 diàmetres a l’estrat resistent, la resistència unitària admissible per punta serà de 34,04 Kg/cm2 pels pilons i de 23,82 Kg/cm2 en el cas de pantalles. El dimensionament dels murs de contenció i soterrani tindrà en compte els efectes que produeixen, a més a més de l’empenta de les terres, el sostre en la coronació del mur de soterrani com les bigues riostes de fonamentació que puguem tenir a l’estructura. Es preveu un sistema de contenció de terres format per murs pantalla de formigó armat. L’edifici es construirà en dues fases. En una primera es farà el soterrani i la planta baixa, deixant els fonaments i pilars preparats per rebre, en un futur, fins a dues plantes més.

Sostre Soterrani: El sostre es resoldrà mitjançant lloses de formigó armat sobre pilars de formigó armat de resistència característica mínima de 35 Mpa. Aquest sostre es preveu per aguantar una sobrecàrrega de 20 KN/m2  a la zona de l’espai públic.

En els sostres de les plantes baixa i pis s’utilitzaran lloses de formigó postessat recolzades sobre bigues i pilars de formigó armat de resistència característica mínima de 35 MPa. Aquest sistema permet aconseguir llums superiors a la d’altres sistemes de formigó armat amb cantells relativament petits. També permet resoldre els voladissos projectats. D’aquesta manera s’optimitza l’estructura amb plantes més lliures al reduir el nombre de pilars, i sostres amb menys cantell.

Això permet minimitzar les emissions de CO2 a l’atmosfera ja que amb menys pilars i un cantell de sostres més petit es redueix el pes propi de l’edifici amb l’estalvi de formigó que això implica tant en sostres i pilars com en fonaments. Es preveuen cantells de 30-35cm.

INSTAL·LACIONS

APROFITAMENT D’AIGÜES PLUVIALS

Es proposa realitzar un re aprofitament d’aigües pluvials mitjançant la recollida de l’aigua caiguda a la coberta en dipòsits ubicats en la planta soterrani per a subministra a la xarxa de reg de l’ urbanització, tal i com es  pot observar en la figura adjunta. Degut a que l’execució del projecte es realitzarà en dues fases, aquesta instal·lació es finalitzarà en la segona fase.

APROFITAMENT GEOTÈRMIC

La generació de fred/calor es preveu realitzar-la mitjançant bombes de calor geotèrmiques instal·lades de forma centralitzada en una sala de màquines, que intercanviaran energia amb el subsòl. El sistema plantejat, garanteix el subministra necessari per a la climatització de l’edifici,amb recolzament puntual de sistemes de deshuminidificació, garantint un confort òptim dels usuaris del mateix.

ELECTRICITAT

Es dotarà l’edifici de doble subministrament. El subministrament principal es farà: per a edificis de superfícies superiors a 2000 m2 en MT, (amb la qual cosa es dotarà l’immoble d’un centre de transformació propi i es contractarà amb companyia en MT en mercat lliure). El subministrament de socors es realitzarà, preferentment, amb un grup electrogen propi. Si es garanteix un subministrament d’una escomesa diferenciada, també es pot admetre aquesta opció. El grup electrogen haurà de garantir una autonomia mínima de 8 hores per a les següents dependències o serveis: controls d’accessos, informàtica, megafonia, circuit tancat de TV (CTTV), sistemes d’obertures de portes, tota la instal·lació contra incendis (grup de pressió, centraleta…) i els ascensors i la il·luminació permanent. La commutació entre subministraments serà automàtica.

SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ

Es proposa realitzar un sistema d’il·luminació eficient per a minimitzar el consum elèctric. Per aconseguir aquest sistema, s’instal·len lluminàries tipus Led i làmpades d’alta eficiència amb reguladors electrònics amb luxòmetres pel que si la sala o local no es troba ocupat o la llum natural supera els mínims estipulats, les làmpades no s’encenen.